En av ekarnas berättelser handlar om dessa trakter. Det som kallas skogsbygden i Skåne. Här finns inga gods och herresäten. Bönderna har i alla tider varit fria och självständiga. Men marken är stenig och svår att bruka. Ekarna berättar om ängavångarna i de små byarna.

Ängavångarna har gett oss de lövskogar vi har i de annars grandominerade skogarna

De gamla ekarna för därför vidare berättelsen om lövängarna där lövträden såg till att gödsla marken i en tid utan konstgödsel. Lövträdens djupa rotsystem hämtar näring från stort djup och bladen gödslar ängen. Så att bondefamiljen fick en jämn höskörd år efter år. Ängsbruk ända sedan vikingatiden hade utvecklat metoderrna för långsiktig hållbarhet. Här finns mycket att lära om ekologi och uthållighet för oss nutida skogsbönder.

Ekarna berättar om skötseln av de gamla ängarna där de växer och trivs.

Inägorna, dvs åkrar och ängar närmast runtom kallades för vången. Ängavången var den del av vången som brukades som äng, där man hämtade vinterfoder åt djuren. Den dominerande typen av äng var löväng, där det kunde se ut så här när man förr i tiden bärgade hö och löv inför vintern

Slåtter i löväng i Urshults socken. Foto: Mårten Sjöbeck 1929

Tidigare generationers arbete under hundratals år har skapat dessa fantastiska miljöer av mångfald, där inte bara ekarna trivs utan massor av växter och djur har sin hemvist. Människornas arbete med slåtter och lövtäkt i lövängarna  skapade ett halvöppet landskap med både trädbevuxna och öppna ytor. De rätta förutsättningarna för norra Skånes finaste naturområden skapades inte enbart av naturen utan av befolkningens hårda arbete för sin överlevnad. Den viktiga lärdomen är att naturvård och produktion måste gå hand i hand. Inte som det oftast är idag där produktion och naturvård ses som två åtskilda verksamheter. Där naturvården förpassas till reservat och bristande hänsyn motiveras med maximal produktion av virke till industrin.

De berättar också om en renässans för lövskog och skötsel av de värdefulla naturområdena.

Vi har haft en period på ca 50 år där ängs- och hagmarkerna till dels vuxit igen eller ersatts med täta granplanteringar. Mångfald och ekhagar har trängts ihop och minskat. Men de har långt ifrån försvunnit. Vi har ju i vår del av Sverige många små privata skogsägare som med stor kärlek sköter sina marker.

Och i dessa tider av insektsangrepp och stormskador sker en omsvängning där ännu fler markägare lägger om sitt skogsbruk mot mer naturnära former. Det handlar om att ta tillvara både värdet i pengar för det fina virket och värdet av naturens mångfald och motståndskraft i halvöppen blandskog.

Ängavången Ekgolv vill bidra till denna positiva framtid dels genom att köpa lokalt och förädla det fina virket, dels fungera som influencers. Dvs informera och motivera skogsägare med bland annat exkursioner och skogsbloggen blandskog.se

I dessa trakter växer våra golv. Som kan bli dina golv!